मराठी सेक्स कहानी

रम रम सगलया इस्स वचकना। मे विसकी पुनयचा। मज़ वय 32। मे इस्स चया गोशति नेहमि वचतो। मे पहिलयनदच मज़ा अनुभव लिहितोय। मज़ा बुल्ला 7 इनचचा आहे आनि गेले 22 वरशे कम करतोय ( खोत वत्तया ना। )। आता मे गेलया 21 औगसत ला घदलेलि खरि घतना सनगतोय। हि गोशत आहे मजया कमवलिला गरम करुन करुन मज़ि पेरसोनल रानद बनवलयचि।

मज़या घरि वैशलि नवचि 20 वयचि कमवलि आहे। तिला कुनि कमवलि महनुच शकत नहि। हिनदि सिनेमतलया इतेम सोनग गनयचि हेरोइने वतते। पोरगि अजुन कुवरि होति। तिचया गलवरचा तिल मला नेहमि गरम करयचा। गेले 2 महिने मि तिला अनगखलि घययचा परयतना करत होतो।

मझया बेदरूम चि सफ़ै तिच करते। मज़ि बयको सकलि 9।00 वजता कमला जते। मज़ि पेहलि चाल : मे बथरूम मधये जऊन मझया फ़रेनचि उनदेरवेअर वर मुथ मरून मज़ा चिक गलयला लगलो। या चिकवर थोदा थुनकयचो आनि ति चद्दि दरमगे लतकवून थेवयचो। धूवयचे कपदे गोला करतना तो चिक तिला हतला चितकयचा। मे दोनदा तिचा हत चिकत झलेला चोरुन पहिला होता।

एक दिवशि मे मझया निघत पनतचया खलचया बतनतुन मझा बुल्ला बहेर कधला। दोन पयतुन मझया फ़सत गोतया दिसतिल असा पोतवर पय फ़कवून ज़ोपलो। मझा गोतयवर भरपुर झत होति। 9।15 ला वैशलि वर आलि। दोन मिनिततच तिचि नजर मज़या गोतयवर पदलि। तिन मे ज़ोपलयचि खत्रि केलि आनि गोतया बघू लगलि। हे सगला कपतचया आतलया आरशयत मे पहत होतो। पोरगि गरम वहययला लगलि। तिचा दवा हथ तिचया दवया आमयला चोलु लगला होता। ऊजवया हत ति मज़या गोतयकदे आनयला लगलि पन गोतयना हत ना लवतच ति मगे फिरलि आनि खलि निघून गेलि। ति गेलयवर 10 मिनितननतर मि ऊथलो, दात घसले आनि वरूनच तिला आनघोलिसथ गरम पनि आनयला सनगितले। आनि एकदुम मला नवि इदेअ सुचलि। मे मझया कखेत दधिचा सबन लवला, आअनि ऊजवया हतत दधिचे खोरे घेऊन तिचि वत पहु लगलो। ति येत असलयच चहूल घेऊन कखेतले केस कधू लगलो। यवेलि मज़या कमरेला फ़कत तोवेल गुनदलला होता। ति पनि घेऊन आलि। आनि तिने मला कखेतले झत कधतना बघितले। ति महनलि “सिर, पनि” आनि तिथून पलून गेलि।तया ननतर मे रोजचि मूथ मरलि। आनघोल केलि आनि आवरून कमला गेलो।

पोरितला बदल मज़या लक्षत येत होया। ननतरचे 4 दिवस मे तसला कहि केला नहि।मज़यकदे बरिच क्सक्सक्स पुसतक आनि सद आहेत। तयतलि 2 खूप घनेरदि फोतोचि पुसतके इसत्रिचया कपदयखलि लपवलयसरखि ऊघदून थेवलि। थेवतना वैशलिला पुसतके दिसतिल यचि खबर घेतलि। मग मे ओफ़्फ़िसेला निघून गेलो। तया दिवशि मे मुद्दम 4 वजता लवकर घरि आलो। बेल्ल वजवलयवर वैशलिला दार ऊघदयला वेल लगला। दरवजा ऊघदलयवर मे वैशलिला नित बघितले। ऐखदि गरम बै एकदुम गार ज़लयवर जशि दिसते तशि वैशलि दिसत होति। मि विचरले “ ज़ोपलि होतिस का?” ति हो महनलि। मग मे बेदरूम मधये गेलो आनि गुपचुप पूसतके बघितलि तर गदबदित ति पूसतक थेवलि होति। मे परत गेलो आनि 5 वजता आलो , आता पूसतक नित थेवलि होति। वैशलि पन आता रेलक्स वतत होति।

मे रोज तिथे पूसतक थेऊ लगलो। रोज पूसतक वचून परत वैशलि आहे तशि थेवयचा परयतना करयचि। पूसतकत फ़र हलकत ज़वज़विचे फोतो ति बघयचि। पूसतकत 2 बयकनचा समभोग, लवदा चतयचे फोतो पन होते। आता मि घरिच थमबयला लगलो। वैशलिचि खूप चिदचद ज़लि। आता तिला दुपरि पूसतके वचता येत नवहति। आता दुपरि मे क्सक्सक्स सद सोमपुतेर वर पहयला लगलो। वैशलि पन लपून हे पहू शकेल यचि मे वयवसथा केलि। दरवजला चैन लवून मे सद बघयचो। मोनितोर चया ससरीन दरवजकदे होता। आनि ससरीनवर दरवजचे रेफ़लेसतिओन दिसयचे। मला महिति होता कि मझ समन ( वैशलि ) यत पन फसनर, पन यला 12 दिवस लगले। तया दिवशि मे गनद मरयचि बलुए फ़िलम बघत होतो। लुनद बहेर कधून मुथ मरत हतो। मला दरवजयचया रेफ़लेसतिओन मधये हलचल दिसलि। मे जोरजोरत मूथ मरु लगलो। 5-7 मिनितत मझया चिकचा फ़वरा ऊदतना वैशलिने बघितला। मग मे मझा चिक मज़या छतिला चोलला आनि मज़या निप्पले वर पन लवला। थोदा चिक मुद्दम चतला। वैशलि सगले पहत होति। सद समपलि, वैशलि निघून गेलि होति, मे पस बनद केला । कपदे आवरून खलि गेलो। वैशलि चोरुन मज़या पनत कदे पहत होति।

Comments

Scroll To Top